خرید اینترنتی آموزش ماساژ

این آموزش توسط بسیاری از مربیان این رشته هم استفاده شده

این مجموعه برای یادگیری مقدماتی تا حرفه ای ماساژ بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری ماساژ است.

 آموزش ماساژ بدن                                  آموزش ماساژ سر و صورت

 آموزش ماساژ علمی بدن  آموزش ماساژ علمی بدن

ماساژ سنتي تايلندي و خطوط ده گانه

خطو ط ده گانه و ماساژ سنتي تايلندي

مقدمه
ماساژ تايلندي يكي از هنرهاي كهن شفا بخشي در طب سنتي تايلندي است و بسيار فراتر از آن چيزي است كه اصطلاح « ماساژ» در ذهن ما به تصوير مي كشد. اين ماساژ حتي در ابتدايي ترين شكلش تركيبي پيچيده از توالي فشار بافت نرم، كشش، پيچش و جااندازي است. ماساژ تايلندي با قدمتي بيش از هزاران سال، جرياني پيوسته از رشد و تكامل است. به همين دليل تفاوت ها و تنوع هاي بسيار ظريفي در فنون و روش هاي ماساژ دهنده هاي مختلف، حتي بين سبك هاي ماساژ درشمال و جنوب تايلند مشاهده مي شود. با توجه به اين گوناگوني و تفاوت ، اين ماساژ به روش هاي مختلفي صورت مي پذيرد.

طب سنتي تايلندي
برطبق نظريه طب سنتي تايلندي، بدن انسان ازروح و چهار عنصر خاك، آب، باد و آتش ساخته شده است. معمولاَ هنگامي كه اين عناصر درتعادل باشند، بدن سالم است. با اين وجود، اگر هر عنصر با ساير عناصر بطور مناسب كارنكند، بيماري رخ خواهد داد.
بر طبق نظريه طب تايلندي علل زير مي توانند سبب بيماري شوند:

 1. عدم تعادل چهار عنصر اساسي
 2. تغييرات آب و هوايي ( تغييرات فصلي)
 3. تغييرات دوره هاي چرخه زندگي ( تغييرات مربوط به سن)
 4. تغييرات چرخه هاي روز و شب( تغييرات مربوط به زمان)
 5. تغييرات خصوصيات فيزيكي محل زندگي( تغييرات توپوگرافي)
 6. زندگي همراه با رفتارهاي نادرست مثل عادات خواب و خوراك غلط  و عادات شغلي نادرست.

ماساژ سنتي تايلندي تنها مالش عضلات و مفاصل نيست، بلكه ماني پولاسيون نقاط ماساژ در امتداد خطوط غير قابل رويت بنام « 10 خط اصلي ماساژ» است كه مشابه « خطوط انرژي» در طب چيني مي باشد. اين خطوط كه به زبان تايلندي « Sen Pra Tan Sib» ناميده مي شود درحدود 2 سانتي متر زيرپوست قرار دارند و در سرتا سر بدن منتشرمي شوند. بر اساس نظريه ماساژ تايلندي، سلامت و تندرستي فرد به تعادل چهار عنصر بستگي دارد. عنصر باد اين خطوط را براي جاري شدن و انتقال انرژي در سراسر بدن بكار مي گيرد. مسدود شدن جريان باد ممكن است سبب ناراحتي يا درنهايت بيماري شود. درهنگام فشار براين خطوط، جريان انرژي داخلي (باد) دربدن تحريك مي گردد. اين امر بطور مستقيم ارگان ها و غدد بيمار را تحت تاثير قرار داده و همچنين سموم را از بدن خارج مي سازد.

 1. تاي ماساژ، تحت عنوان (THAI TRADITIONAL MASSAGE ) كه بطور خلاصه با لغت TTM مطرح مي شود به چهار بخش اصلي تقسيم مي شوند كه به قرار زير است:

01) تاي دارويي و گياهي (طب سنتي)
02) تمرينات و روش هاي درماني
03) تاي مامايي و مراقبت هاي دوران حاملگي
04) تاي ماساژ
 
ماساژ تايلندي صرفاً نبايد به عنوان يك تجربه فيزيكي تلقي مي شود؛ درغير اين صورت، در رسيدن به هدف واقعي اش شكست خواهد خورد. ماساژ گرفتن و ماساژ دادن در اين شيوه راه ايده آلي براي مبادله ظريف و در عين حال قدرتمند انرژي بين دو فرد مي باشد. ماساژ تايلندي هميشه يك فرايند دو طرفه است و موفقيت در آن به ميزان بدن توجه و همدلي هر دو طرف بستگي دارد. مخصوصاً در اين روزگار، ماساژ تايلندي يك لزوم حياتي براي زندگي روزمره مي باشد زيرا زير بناي سلامتي و شادي ست . ماساژ تايلندي روشي موفق براي دستابي به تعادل متقابل انرژي بين دو نفر است. اين ماساژ هماهنگي و ضرب آهنگ مورد نياز براي زندگي را به ما مي دهد.
ماساژ يكي از عالي ترين داروهاست، هم تسكين دهنده و هم آرامش بخش مي باشد.
 
10 خط اصلي ماساژ تايلندي ( Sen Pra Tan Sib)
كتاب مقدس طب سنتي تايلندي بنام « Kampi Rok Nithan KhamChan» توضيح مي دهد كه دربدن انسان 10 خط اصلي ماساژ و درحدود 72000 خط فرعي وجود دارد. تمام اين خطوط از اطراف ناف منشاء مي گيرند و درجهات مختلف سراسر بدن توزيع مي شوند.
اين 10 خط اصلي ماساژ عبارتند از:

 1. خط ايتا ( Itha): به فاصله يك سانتيمتر( يا ضخامت يك انگشت) ازسمت چپ ناف شروع شده و ازكشاله و سمت داخلي ران چپ مي گذرد، به عقب چرخيده و از ناحيه پشت زانو، ران، باسن، كنارستون مهره ها و گردن بالا رفته و به سوراخ چپ بيني ختم مي شود. اين خط  نيمكره هاي مغزي و ارگانهاي تنفسي سمت چپ را كنترل مي كند. ماساژ نقاط  اين خط مي تواند سردرد را معالجه كند، دماي بدن را تنظيم نمايد، و مشكلات تنفسي را درناحيه سمت چپ بدن درمان كند.

 
2- خط پينگ- كالا ( Ping-Kala): به فاصله يك سانتيمتر( يا ضخامت يك انگشت) از سمت راست ناف شروع شده و ازكشاله ران راست مي گذرد و به عقب چرخيده و از ناحيه پشت زانو، ران، باسن و كنارستون مهره ها به سوي مغز و ارگانهاي تنفسي سمت راست بالا مي رود.
ماساژ نقاط اين خط مي تواند سردرد را معالجه كند، دماي بدن را تنظيم نمايد و مشكلات تنفسي سمت راست بدن را درمان كند.
3- خط سو- ما- نا ( Su-ma-na) : به فاصله دو سانتيمتر از بالاي ناف و وسط  بدن شروع مي شود و از درون سينه بطور مستقيم بالا رفته و از مسير گلو مي گذرد و به زبان ختم مي شود. اين خط ارگانهاي داخلي بدن مثل قلب، ريه ها و حس چشايي را كنترل مي كند.
 
 

4- خط گالا- تاري ( Gala-Taree) : ازوسط بدن و 1 سانتي متر بالاي ناف شروع مي شود و به 4 خط توزيع مي گردد، 2 خط بالايي به بازوها، ساعد، مچ و كف دست ها و انگشتان و 2 خط پاييني به ران ها، ساق، مچ و كف پاها و انگشتان پخش مي شود. اين خط حركت دست ها و پاها را كنترل ميكند.
 
 
 
5- خط هاد- سا- رنگ- سي (Had-sa-rang-si) ازسمت چپ بدن و ازفاصله 3 سانتيمتري سمت چپ ناف شروع مي شود. به سمت ميان ران و پاي چپ رفته و سپس ازانتهاي پنج انگشت پا مي گذرد سپس از سمت بيروني پاي چپ، نزديك استخوان درشت ني ساق و ران پاي چپ ادامه يافته و ازدنده هاي قفسه سينه درسمت چپ بدن بالا رفته و به چشم چپ ختم مي شود.
6- خط تا- وا- ري (Ta-wa-ree) : در سمت راست بدن است. ازنقطه اي به فاصله 3 سانتيمتر از ناف درسمت راست شروع مي شود و از وسط ران به طرف پا مي رود و قبل از رسيدن به انگشتان به بالا مي چرخد و درقسمت پشت از باسن، قفسه سينه، پستان ها، صورت بالا رفته و به چشم راست ختم مي شود. خطوط  هاد- سا- رنگ- سي و تا- وا- ري، بينايي، حركات چشم و پلك ها را كنترل مي كند.
7- خط جان- تا- پو- سانك (Jan-tha-pu-sank) درسمت چپ ناف واقع شده و ازنقطه اي درحدود 4 سانتي متر فاصله ازكنارآن شروع مي شود و از قفسه سينه به طرف گردن بالا مي رود و به گوش چپ ختم مي شود. اين خط  توانايي شنوايي و تعادل بدن را كنترل مي كند.
8- خط رو- چام( Ru-chan) : درسمت راست و ازنقطه اي درحدود 4 سانتي متر فاصله ازكنار ناف شروع مي شود و از سينه تا گوش بالا مي رود. اين نيز بمانند خط  شماره توانايي شنوايي و تعادل بدن را كنترل مي كند.
9- خط سو- كو- مانگ ( Su-ku-mang): ازنقطه اي درحدود 2 سانتي متر زير ناف شروع مي شود، اندكي به سمت چپ حفره لگن رفته و به مقعد ختم مي شود. اين خط اسفنكتر مقعد و دفع مدفوع را كنترل مي كند.
10- خط سي- كي – ني ( si-ki-nee) : در حدود 2 سانتي متر از زير ناف شروع مي شود و اندكي به سمت راست رفته و به ارگانهاي جنسي و دفعي- ادراري ختم مي شود. اين خط ارگانهاي جنسي و دفعي ادراري را كنترل ميكند.
 
علائم و بيماري هاي 10 خط  اصلي ماساژ يا انرژي :
انرژي باد از طريق خطوط جريان مي يابد. اگريكي از خطوط مسدود شود، باد مي تواند سبب بيماري شود. درزير نشانه ها و بيماري هاي ناشي از مسدود شدن انرژي باد در 10 خط اصلي ماساژ ارائه مي گردد:
• خط ايتا: سردرد، سرگيجه، تب، لرز، كمردرد، دردهاي چشمي
• خط پينگ- كالا: سردرد، آبريزش بيني، گلو درد، ريزش اشك وچشم درد.
• خط سو- ما- نا: عدم توانايي براي صحبت كردن به دليل خشكي زبان، احساس فشار در قفسه سينه، فراموشي و احساس سرما
• خط گالا- تاري: كرختي بدن و احساس سرما
• خط هاد- سا- رنگ و خط  تا- واري: درد حدقه چشم، عدم توانايي براي باز كردن چشم ها
• خط جان- تا- پو- سانك و خط رو- چام: گوش درد، مشكل شنوايي، احساس پژواك در گوش ها و كمبود تعادل بدن
• خط سو- كو- مانگ: معده درد، عدم توانايي درغذا خوردن يا دفع، درد مقعد.
•  خط سي – كي- ني: احساس درد در ارگانهاي جنسي
 
بطور كلي ماساژ سنتي تايلندي عمومي يا ژنرال در غالب 5 سطح و 108 حركت انجام مي پذيرد كه هركدام از اين سطوح با كاربرد واهداف ويژه اي را دنبال مي كند كه در وضعيت هاي مختلفي صورت مي پذيرد كه ذيل به آن اشاراتي مي نماييم.

رديف

شرح

وضعيت قرار گيري بدن

تعداد مراحل

1

سطح يك

درحالت طاقباز (خوابيده به پشت)

32

2

سطح دو

در حالت طرفين ( خوابيده به پهلو)

18

3

سطح سه

در حالت دمر ( خوابيده به شكم)

21

4

سطح چهار

درحالت طاقباز (خوابيده به پشت)

8

5

سطح پنج

در حالت نشسته

24

مجموع                                                                                                            108                           

 

 
موارد ممنوعيت ها در ماساژ تايلندي:
1-داشتن تب بالا تشنج و بيماري هاي صرعي
2-داشتن سرطان
3-استفاده از مشروبات الكلي حداقل 5 ساعت قبل از ماساژ
4-حداقل تا 48 ساعت بعد از تصادف يا شكستگي از ماساژ استفاده نشود
5-افرادي كه دچار حساسيت هاي پوستي يا التهابات هستند
 
مواردي كه بايد با احتياط ماساژ داده شود:

 1. اگربيمار ديابت داشته باشد
 2. اگربيمار داراي ناراحتي قلبي باشد
 3. اگربيمار فشار خون داشته باشد(براي اين دسته بيماران ماساژ بايستي با فشار اندك و مدت زمان كم اجرا شود)

نواحي كه با احتيات بايد ماساژ داده شود : (آموزش ماساژ با فشار و مكث زياد)
 
1-بين گوش و شقيقه
2-نقطه جلو و مركز گوش
3-دو طرف چانه
4-لبه هاي اطراف شانه
 
نقاطي كه ماساژ فشاري ممنوع مي باشد :

 1. سرخرگ يا شاهرگ اصلي
 2. گيجگاه
 3. استخوان ترقوه
 4. زير بغل (بدليل وجود غدد لنفاوي)
 5. خط آرنج
 6. پشت زانو
 7. اطراف استخوان هايي كه قبلاً دچار شكستگي شده بودند ( تركش ، گلوله ،پلاتين)
 8. اطراف نواحي كه جراحي شده باشد
 9. اطراف زخم ها و جراحات مزمن

  ترجمه و گرد آوري : بكتاش الهاميان

منبع: http://www.daneshmassage.com


برچسب‌ها: ،


۱۲:۵۴:۱۵ | نويسنده : ماساژور | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :